งานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

ผลงานของ : กองการศึกษา

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,ข้าราชการ,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงาน,ลูกจ้างของเทศบาลฯ,เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล,คณะผู้ปกครองและประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรมการถวายเทียนพรรษาและถวายจตุปัจจัยไทยทาน พร้อมกับเลี้ยงภัตตราหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษาอันดีงามของไทย ให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดหนองปลาปาก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เวลา ๑๐.๐๐ น.