โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลอุบล,คณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลอุบล ได้จัดทำโครงการ “ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ” ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ณ บริเวณสวนสาธารณหนองหอย หมู่ ๑๐ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑