“วันท้องถิ่นไทย” ในอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายสมนึก นิรันดร์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบล,สมาชิกสภา,ข้าราชการ,พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังใหม่)