งานประชาคมและแจกเบี้ยผู้สูงอายุทั้ง 7 ชุมชน

ผลงานของ :

ประมวลภาพงานประชาคมและแจกเบี้ยผู้สูงอายุทั้ง 7 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลอุบล เมื่อวันที่ 4 - 5 มิ.ย 2556