วันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

ผลงานของ : กองการศึกษา

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,ข้าราชการ,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงาน,ลูกจ้างของเทศบาลฯ,เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล,คณะผู้ปกครองและประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมงานประเพณี วันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมการถวายเทียนพรรษาและถวายจตุปัจจัยไทยทาน พร้อมกับเลี้ยงภัตตราหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดบ้านนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 09.30 น.