วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลอุบล,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลอุบล ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธีการวางพวงมาลาถวายสักการะ ในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เวลา 07.30 น.