กิจกรรม "อุบลเมืองสะอาด" Big Cleaning Day ภายใต้โครงการ “ไฟสว่าง ทางสะดวก”

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลอุบล สำนักปลัดเทศบาล,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,กองช่าง,กองคลัง,กองการศึกษา,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,สถานธนานุบาล,ข้าราชการ,ลูกจ้าง,พนักงานของเทศบาลและประชาชนภาย ในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรม " อุบลเมืองสะอาด " Big Cleaning Day ภายใต้โครงการ “ ไฟสว่าง ทางสะดวก ” ในพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทางเทศบาลตำบลอุบล ได้รับมอบหมายบริเวณสี่แยกบายพาสวนารมย์ และบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลฯ