การประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล,คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด" ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ เทศบาลตำบลอุบล