โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนนำร่อง ประจำปี 2559

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล,คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนนำร่อง ประจำปี 2559 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล