งานพิธีลงนามถวายความอาลัย วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลตำบลอุบลและประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้จัดงานพิธีลงนามถวายความอาลัย เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 09.00 น.