การประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ประจำปี 2559

ผลงานของ : กองการศึกษา

นายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ประจำปี 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา