โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ ปี 2559

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล,คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ ปี 2559 ในวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล