ขอขอบคุณ

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล ขอขอบคุณ ท่านสมัย ธรรมสัตย์ วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ สำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการระบายน้ำ การแก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำแนวทางการประสานงานต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ในการนี้ เทศบาลตำบลอุบล จึงขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย