โครงการคัดกรองภาวะ GERITRIC SYNDROME ในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล,คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการคัดกรองภาวะ GERITRIC SYNDROME ในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ในวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล