โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ทีมหมอครอบครัวชุมชน ประจำปี 2559

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล,คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ทีมหมอครอบครัวชุมชน ประจำปี 2559 ในวันที่ 5 กันยายน 2559 ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล