โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล ประจำปี 2559

ผลงานของ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล,คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนการงาน ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล ประจำปี 2559 ณ.อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล