โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล,คณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลอุบล ได้จัดทำโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณสวนสาธารณหนองหอย หมู่ 10 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559