วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล,คณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลอุบล เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เวลา 08.30 น.และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เวลา 18.00 น.