กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล,คณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลอุบล จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 10.00 น. เดินรณรงค์เขตที่ 1เวลา 14.30 – 16.30 น. เดินรณรงค์เขตที่ 2