โครงการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ประชาชนมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ สนามทุ่งศรีเมือง

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล ได้เข้าร่วมโครงการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ประชาชนมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ สนามทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี