การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (LPA) เทศบาลตำบลอุบล

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2559 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลอุบล ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลอุบลได้รับการตรวจประเมินดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย