การประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายอิสระ ทัดเทียม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบ ได้รับการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accredittation : EHA)