ประมวลภาพ โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลอุบล

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประมวลภาพ โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลอุบล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 10 - 25 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข,แมว,ลิง ชะนี ฯลฯ ให้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคและให้มีภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า