การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอุบล เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. นายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลอุบล ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอุบล เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล