โครงการฟันดี มีสุข ประจำปี 2559 วันที่ 8-10 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล และคณะผู้บริหาร และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการฟันดี มีสุข ประจำปี 2559 ในวันที่ 8-10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล