การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุวาตภัย

ผลงานของ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอุบล ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากเหตุวาตภัย กับนางสุพรรณี ประทีปะเสน บ้านเลขที่ 189/1 หมู่ 10 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอุบล ทางเทศบาลฯ ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการ โดยเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว