โครงการมหกรรมกีฬา แชลเลนจ์เดย์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559

ผลงานของ : กองการศึกษา

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลอุบล ได้จัดทำโครงการมหกรรมกีฬา "แชลเลนจ์เดย์" ขึ้นนำโดย นายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ผู้นำชุมชน ชมรมและประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ ได้ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ