การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

ด้วยเทศบาลตำบลอุบล ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ประจำปี 2560 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลอุบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล