โครงการอบรมและทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานภายในองค์กร ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลอุบล

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล ได้กำหนดจัดโครงการอบรมและทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานภายในองค์กร ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลอุบล ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2559 จังหวัดชลบุรี - ระยอง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรในส่วนงานและบุคลากรในสำนักงาน ให้มีความรู้ในด้านสารบรรณ การเบิกจ่ายเงินเดินทางไปราชการ งานพัสดุ การบริหารงานตามระเบียบกฎหมายของ อปท. เพื่อสามารถนำความรู้มาพัฒนาส่วนงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ