โครงการฟันดี มีสุข ประจำปี 2559

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ด้วยเทศบาลตำบลอุบล โดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล และคณะผู้บริหาร และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดทำโครงการฟันดี มีสุข ประจำปี 2559 ในวันที่ 4 พฤษาคม พ.ศ. 2559