โครงการนิเทศและประเมินมาตรฐานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล ปี พ.ศ.2559

ผลงานของ : กองการศึกษา

ด้วยวันที่ 26 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ได้จัดทำโครงการนิเทศและประเมินมาตรฐานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล ปี พ.ศ.2559 เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ต่อไป