โครงการอบรมและทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กรของเทศบาลตำบลอุบล ประจำปี 2559

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

ด้วยเทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบลและคณะผู้บริหาร ได้จัดทำโครงการอบรมและทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กรของเทศบาลตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้นในวันที่ 23-24 เมษายน 2559 ณ.ห้องประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลอุบล ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรและลูกจ้าง ในสังกัดเทศบาลฯ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในการทำงานด้านงานสารบรรณ การเบิกจ่ายเงินเดินทางไปราชการ งานพัสดุ การบริหารงานตามระเบียบกฎหมายของ อปท. อย่างมีประสิทธิภาพ