วันเทศบาล ประจำปี 2559

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

ด้วยวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 07.30 น. นำโดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลอุบล ได้กำหนดการจัดงาน "วันเทศบาล" ประจำปี 2559 ณ. บริเวณหนองน้ำทุ่งศรีวนาไล และบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลอุบล เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักในภารกิจ บทบาท หน้าที่ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น และเชิดชูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบเทศบาล ให้ปรากฎแก่ประชาชนโดยทั่วไป เทศบาลตำบลอุบลจึงจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวขึ้น