พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปี 2559

ผลงานของ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 นายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลอุบลและคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล ณ. หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลอุบล