ประมวลภาพกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาและคัดกรองโรคต่างๆ ในชุมชน ปี 2559

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ด้วยเทศบาลตำบลอุบล โดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล และคณะผู้บริหาร และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดทำโครงการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาและคัดกรองโรคต่างๆ ทั้ง 7 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ประจำปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 14 -16 มีนาคม พ.ศ. 2559 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป้นต้นไป