โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2559

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2559 นายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลอุบล พร้อมคณะผู้บริหาร โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ณ.อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล