กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชุมชน หมู่ 11 บ้านนาคำ

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 นายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ อสม. กช และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมทำความสะอาดในชุมชนหมู่ 11 บ้านนาคำ