กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชุมชน หมู่ 3 บ้านก้านเหลือง (หมู่บ้านดวงจันทร์)

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 นายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ อสม. กช และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมทำความสะอาดในชุมชนหมู่ 3 บ้านก้านเหลือง (หมู่บ้านดวงจันทร์)