ขุดลอกผักตบชวาหนองปลาปาก

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบลได้ดำเนินการขุดลอกผักตบชวาหนองปลาปาก