ขุดลอกผักตบชวาหนองหอย

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลได้ดำเนินการขุดลอกผักตบชวาเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองหอย