อบรมศึกษาดูงานผู้สูงอายุ วันที่ 17 สิงหาคม 2558

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 โดยนายประภากร สิทธธิธรรม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบล เป็นประธานงานฝึกอบรมชมรมผู้สูงอายุโครงการศึกษาดูงานประจำปี พศ 2558