โครงการรณรงค์ทำความสะอาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 25558 (วันแม่แห่งชาติ) ของชุมชนหมู่18

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ อสม. กช. และประชาชนในเขตเทศบาลร่วมกันทำความสะอาด โครงการรณรงค์ทำความสะอาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 25558 (วันแม่แห่งชาติ) ของชุมชนหมู่ 18 บ้านดอนกลาง ตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลอุบล