โครงการรณรงค์ทำความสะอาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 25558 (วันแม่แห่งชาติ) ของชุมชนหมู่ 10 บ้านหนองหอย

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ อสม.กช.และประชาชนในเขตเทศบาลร่วมกันทำความสะอาด โครงการรณรงค์ทำความสะอาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 25558 (วันแม่แห่งชาติ) ของชุมชนหมู่ 10 บ้านหนองหอย ตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลอุบล