ตรวจสอบการทำถนนเสรี 1

ผลงานของ : กองช่าง

เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคมพ.ศ. 2558 นายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบลและคณะ ได้ทำการตรวจสอบการทำถนนเสรี 1 ร่วมกับผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลอุบล เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป