โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนนำร่อง ประจำปีงบประมาณ 2558

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดอบรมโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนนำร่อง ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบลและคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นประธานในการจัดอบรมโครงการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลอุบลได้มีความรู้ในการคัดแยกขยะต่อไป