ตรวจสอบข้อร้องเรียน

ผลงานของ : กองช่าง

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 นายวิริยะพล เจริญท้าว ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลอุบล ได้ออกตรวจสอบตามข้อร้องเรียนของประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ และได้ทำการดำเนินการแก้ไขต่อไป