การประชุม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 เทศบาลตำบลอุบล

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

นายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบลและผู้บริหารได้จัดทำการประชุมข้าราชการ พนักงาน ของเทศบาลตำบลอุบล ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพื่อรับฟังรายงานการทำงานต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน และมอบหมาย นโยบายในการทำงานต่อไป เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป