โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2558

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 นำโดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบลและคณะผู้บริการ ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ปี 2558 ณ. โรงเรียนมารีย์นิรมล เพื่อตรวจสุขภาพ คัดกรองโรคหัวใจ วัดสายตา ตรวจหมู่เลือด ตรวจความเข้มข้นของเลือด ฉีดวัคซีน ตรวจฟัน รักษาฟันและช่องปาก ของเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอุบลร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้ามพร้า