โครงการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาและคัดกรองโรคต่างๆ ในเขตชุมชนเทศบาลตำบลอุบล

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 นายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบลและคณะผู้บริการ ร่วมเป็นประธานจัดโครงการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคต่างๆ ในเขตชุมชนเทศบาลตำบลอุบล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอุบล เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ ในการป้องกันโรคต่างๆ ต่อไป