ประเภท success ทั้งหมด

มีทั้งหมด จำนวน 30 บทความ


“โครงการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาและคัดกรองโรคต่างๆ ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓” หมู่ที่ ๑,๒ บ้านท่าบ่อ และหมู่ที่ ๑๐ หนองหอย วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-09-14

“โครงการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาและคัดกรองโรคต่างๆ ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓” หมู่ที่ ๑,๒ บ้านท่าบ่อ และหมู่ที่ ๑๐ หนองหอย วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ..

212

“การอบรมให้ความรู้ต่อเนื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลตำบลอุบล” วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-09-11

“การอบรมให้ความรู้ต่อเนื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลตำบลอุบล” วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ..

152

“โครงการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาและคัดกรอง โรคต่างๆ ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓” หมู่ที่ ๑๑ หนองปลาปาก และหมู่ที่ ๑๕ นาคำ

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-09-10

“โครงการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาและคัดกรอง โรคต่างๆ ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓” หมู่ที่ ๑๑ หนองปลาปาก และหมู่ที่ ๑๕ นาคำ ..

138

“โครงการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาและคัดกรองโรคต่างๆ ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓”

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-09-09

“โครงการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาและคัดกรองโรคต่างๆ ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓” ..

200

"การประชุมศูนย์คนพิการเทศบาลตำบลอุบล" วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

[สำนักปลัดเทศบาล]

last up date 2020-09-08

"การประชุมศูนย์คนพิการเทศบาลตำบลอุบล" วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ..

142

การอบรมให้ความรู้การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โครงการจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-09-05

การอบรมให้ความรู้การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โครงการจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ..

154

โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตในชุมชน ชุมชนหนองปลาปาก หมู่ที่ ๑๑ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-08-31

โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตในชุมชน ชุมชนหนองปลาปาก หมู่ที่ ๑๑ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ..

162

“โครงการอบรมพัฒนาความรู้และตรวจการสุขาภิบาลร้านอาหาร ประจำปี ๒๕๖๓” ใน “หลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร”

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-08-29

“โครงการอบรมพัฒนาความรู้และตรวจการสุขาภิบาลร้านอาหาร ประจำปี ๒๕๖๓” ใน “หลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร” ..

370

งานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

[กองการศึกษา]

last up date 2020-08-27

งานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ..

150

“โครงการอบรมภูมิปัญญาไทยสมุนไพรไล่ยุงจากตะไคร้หอม” ชุมชนดอนกลาง หมู่ที่ ๑๘ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-08-24

“โครงการอบรมภูมิปัญญาไทยสมุนไพรไล่ยุงจากตะไคร้หอม” ชุมชนดอนกลาง หมู่ที่ ๑๘ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ..

189

“โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ ๑” วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-08-18

“โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ ๑” วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ..

474

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

[สำนักปลัดเทศบาล]

last up date 2020-08-14

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ..

254

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๓

[กองการศึกษา]

last up date 2020-08-14

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ..

172

“โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓” วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-08-14

“โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓” วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ..

212

“โครงการ อสม.ห่วงใยสุขภาพประชาชนในชุมชนหนองหอย หมู่ ๑๐” วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-08-14

“โครงการ อสม.ห่วงใยสุขภาพประชาชนในชุมชนหนองหอย หมู่ ๑๐” วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ..

202

โครงการ “อบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอุบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

[สำนักปลัดเทศบาล]

last up date 2020-08-14

โครงการ “อบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอุบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ..

164

“โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชนนาคำ หมู่ที่ ๑๕” วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-08-11

“โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชนนาคำ หมู่ที่ ๑๕” วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ..

278

“โครงการอบรม อสม.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพประชาชน” ชุมชน หมู่ที่ ๓ ชุมชนก้านเหลือง วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-08-11

“โครงการอบรม อสม.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพประชาชน” ชุมชน หมู่ที่ ๓ ชุมชนก้านเหลือง วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ..

176

“กิจกรรมทำความสะอาดชุมชน Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓” วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หมู่ที่ ๒ ชุมชนท่าบ่อเหนือ

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-08-11

“กิจกรรมทำความสะอาดชุมชน Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓” วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หมู่ที่ ๒ ชุมชนท่าบ่อเหนือ ..

166

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี ๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๔๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

[กิจการสภา]

last up date 2020-08-11

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี ๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๔๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ..

192

“โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลอุบล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓”

[สำนักปลัดเทศบาล]

last up date 2020-08-05

“โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลอุบล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓” ..

198

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

[กิจการสภา]

last up date 2020-08-03

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ..

206

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

[สำนักปลัดเทศบาล]

last up date 2020-07-29

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ..

178

งานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓

[สำนักปลัดเทศบาล]

last up date 2020-07-25

งานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ ..

202

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลอุบล

[สำนักปลัดเทศบาล]

last up date 2020-07-24

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลอุบล ..

250

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) เทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

[สำนักปลัดเทศบาล]

last up date 2020-07-22

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) เทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ..

198

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

[กิจการสภา]

last up date 2020-07-21

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ..

204

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ เทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

[สำนักปลัดเทศบาล]

last up date 2020-07-18

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ เทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ..

246

“โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาหาร เพื่อปรับสมดุลของร่างกายห่างไกลโรค” วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-08-19

“โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาหาร เพื่อปรับสมดุลของร่างกายห่างไกลโรค” วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ..

196

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

[กิจการสภา]

last up date 2020-07-09

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ..

220